HKGAY 同志資訊平台

Full Version: 香港邊區最多GAY?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
香港邊區最多GAY? MK?
MK LA
唔係
天水圍
黃大仙
都多mb住
mk係多mb去行街
街上應該MB最多係MK
唔係喎
銅鑼灣都好多MB架喎
港島東好少
(2018-01-10, 09:11 AM)misaki Wrote: [ -> ]港島東好少

港島東?即係。。。。邊到丫
屯門都多 Big Grin
係咪新西果邊最多 Huh
一定係MK 成日見到
Pages: 1 2 3 4 5 6