HKGAY 同志資訊平台

Full Version: 【第一手資料】同志界名人【已被屏蔽】疑去世
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
【第一手資料】同志界名【已被屏蔽】疑去世

吸毒?
chem fun?

未知, 聽到有人傳....

----------------【部分內容已被討論區管理員屏蔽】
神秘男慈正邨墮樓亡 警追查身份香港時間03月07日(三)18:59更新14:37建立
  •  
【部分內容已被討論區管理員屏蔽】
FB同IG勁多人傳~~
咩事先??
剛剛收到, 好似話chem fun累事
哦 已閲!!
係咪真架..@@
死左都唔關我事啦
是否最近的毒P呢???? Rolleyes
有無人confirm 到真定假
放幾張相上網就叫名人?
Pages: 1 2 3 4 5 6